Nařízení REACH & SCIP

Co je REACH?

REACH je zkratka z angličtiny pro Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, tedy registrace, hodnocení, autorizace a omezení chemických látek. Jedná se o Nařízení Evropské unie 1907/2006/ EU, které bylo zavedeno s cílem zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí a zároveň zajistit zodpovědné používání chemických látek.

Na co se Nařízení REACH vztahuje?

Nařízení REACH se zabývá registrací, hodnocením, autorizací a omezováním chemických látek. Vztahuje se na chemické látky jako takové, směsi chemických látek a na chemické látky obsažené ve předmětech.

Jaké jsou REACH požadavky na chemické látky v předmětech?

Požadavky na chemické látky v předmětech dle Nařízení REACH spadají pod následující články a povinnosti:

V čem spočívá povinnost sdělovat informace o SVHC látkách v předmětech?

Dle článku 33 Nařízení REACH, musí každý dodavatel předmětu (produktu, dílu, komponenty, čí jiného materiálu) komunikovat přítomnost SVHC látek ve svých předmětech, pokud je v koncentraci vyšší než 0,1 %, v rámci svých dodavatelských řetězců a ke koncovým spotřebitelům.

Co je oznamovací povinnost SCIP?

Mimo povinnosti článku 33 Nařízení REACH, musí společnosti od 5. ledna 2021 předkládat informace o obsahu SVHC látek do databáze SCIP. Oznamovací povinnost je dána rámcovou Směrnicí o odpadech 2008/95/EU. Platí pro výrobce a sestavovatele předmětů (tzv. asemblery), dovozce předmětů do EU, distributory předmětů a další subjekty v rámci dodavatelského řetězce z EU, kteří uvádějí předměty na trh.

Nedodržení Nařízení REACH a oznamovací povinnosti SCIP může mít pro společnost závažné důsledky:

  • Poškození životního prostředí a dopad na lidské zdraví
  • Právní následky, pokuty a sankce
  • Ztráta přístupu na trh a stažení výrobků z trhu
  • Finanční újma spojená se zastavením výroby, přepracování výrobku, výběrem nových dodavatelů, alokace zaměstnanců a další náklady spojené s výrobou
  • Ztráta důvěryhodnosti a poškození značky
  • Ztráta zákazníků a případných investorů
Spadá působnost Nařízení REACH do ESG požadavků?

Ano, řízení chemických látek ve výrobcích je jedním z klíčových aspektů environmentálního pilíře stále rostoucích ESG (Environmental, Social & Governance) požadavků náležité péče dodavatelských řetězců, které musí být zvažovány v rámci následující legislativy: