Váš partner pro udržitelnost 
a dodržování legislativních předpisů

Věříme, že správně nastavená náležitá péče (due diligence), rozvoj udržitelných dodavatelských řetězců, odpovědné získávání surovin a efektivní řízení chemických látek ve výrobcích představují klíčové faktory pro zlepšení udržitelnosti dodavatelských řetězců výrobních společností.

Jsme tým zkušených odborníků, který věří, že může přinést ještě vyšší nasazení, kvalitu a profesionalitu, než byste očekávali od světových poskytovatelů služeb, a to díky osobnímu a na míru šitému řešení přizpůsobeného přáním a potřebám každého našeho klienta.

Nejnovější příspěvky
14 února, 2024Evropská komise vítá předběžnou politickou dohodu, která byla dosažena mezi Evropským parlamentem a radou ohledně revize Nařízení o rtuti. Tato dohoda přináší důležité kroky směrem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí v EU. Nový právní předpis pomůže EU a jejím členským státům splnit závazky v rámci evropského GreenDealu, strategií pro udržitelnost v oblasti chemických látek, a také v rámci jejich závazku k nulovým emisím. Rtuť je velmi toxická látka, která představuje globální a velkou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Používá se v průmyslových procesech a v řadě výrobků, včetně světelných zdrojů a zubního amalgámu. Vystavení vysokým hladinám rtuti může způsobit poškození centrálního nervového systému, plic, ledvin a imunitního systému. Jedním z hlavních bodů této dohody je zakázání úmyslného použití rtuti v EU. Mimo zákaz používání zubního amalgámu, od 1. ledna příštího roku, bude rovněž zaveden zákaz výroby, dovozu a vývozu některých výbojek obsahujících rtuť. Členské státy budou pobízeny k přechodu k nahrazení rtuťových lamp bezrtuťovými alternativami, jako jsou LED diody, což mimo ochranu lidského zdraví a životního prostředí zároveň podporuje energetickou účinnost. Tato opatření jdou ruku v ruce s dalšími příslušnými právními předpisy EU, jako je evropská Směrnice o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení EEZ (Směrnice RoHS), a představují významný krok vpřed pro ochranu zdraví a životního prostředí v Evropě. Pokud se blíže podíváme na Směrnici RoHS, legislativní výjimky pro použití rtuti jsou shrnuty v příloze III. Dle nového opatření, bude výroba, dovoz a vývoz výbojek obsahujících rtuť zakázáno od 31. prosince 2025 nebo od 30. června 2026, v závislosti na kategorii výbojek. Kategorizace EEZ je při plnění povinností pravidel Směrnice RoHS klíčová. Každá z uplatňovaných legislativních výjimek, a to ať těch vztahujících se na aplikaci rtuti či jiných omezených látek (olovo, kadmium, šestimocný chrom,  ..), má své časové omezení. Legislativní výjimky mají z pravidla platnost 5 nebo 7 let, rovněž v závislosti na dané kategorii výrobku. Jakmile uplyne lhůta pro využití těchto legislativních výjimek, společnosti už je nemohou dále využívat. Pokud takové společnosti nenašly vhodnou náhradu, nemohou své výrobky uvádět dále na trh do Evropské unie. Dostupnost informací o chemických látkách v produktech, jejich řízení a pravidelné monitorování legislativních změn jsou klíčovými prvky, které společnostem pomáhají připravit se na změny v regulacích. Kategorizace EEZ a časová omezení legislativních výjimek, včetně těch týkajících se rtuti a dalších omezených látek, podtrhují důležitost správného plnění povinností stanovených Směrnicí RoHS. Pro firmy je nezbytné sledovat tyto změny a aktivně hledat vhodné náhrady, aby mohly nadále plynule obchodovat na trhu Evropské unie. Společnost Sources-Matter vám ráda pomůže s kategorizací vašich výrobků dle Směrnice RoHS, či interpretací legislativních vyjíme. Rádi vám také pomůžeme se zavedením interních systémů řízení chemických látek ve výrobcích, identifikací rizik, sběrem a hodnocením dat v dodavatelském řetězci, tak abyste mohli svůj výrobek uvést na trh Evropské unie bez obav. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
23 ledna, 2024Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) aktualizovala dne 23. ledna 2024 seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV, podle nařízení REACH. Celkem pět chemických látek, označujících se jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ vycházející z anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Concern), bylo přidáno na seznam kvůli svým nepříznivým vlastnostem na lidské zdraví a životní prostředí. Název chemické látkyDůvod zařazení Příklady využití 2,4,6-tri-tert-butylphenol      Toxické pro reprodukci (Článek 57c)   Persistentní, bioakumulativní a toxické  (PBT) (Článek 57d)Výroba jiných chemických látek, formulace směsí a v palivových produktech.2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) (Článek 57e)Výrobky učené pro péči o ovzduší (vonné spreje, difuzéry, atd.), nátěrové a potahovací hmoty, lepidla a těsnění, maziva a oleje, leštidla a vosky a produkty pro mytí a čištění.2-(dimethylamino)-2–1-butan-1-oneToxické pro reprodukci (Článek 57c)Inkousty a tonery, nátěrové a potahovací hmoty.BumetrizoleVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) (Článek 57e)Nátěrové hmoty, lepidla a těsnění, produkty pro mytí a čištění.Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenolVelmi persistentní a velmi bioakaumulativní (vPvB) (Článek 57e)Lepidla a těsnění, nátěrové a potahovací hmoty, plnidla, tmely, omítky, modelovací hlína, inkousty, tonery a polymery. Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) pro případné zahrnutí do přílohy XIV, aktuálně obsahuje 240 položek. Některé chemické látky na tomto seznamu představují skupinu chemických látek, a celkový počet chemických látek jako takových je reálně vyšší.  Jaké následky tato legislativní aktualizace přináší? Dle článku 7, Nařízení REACH, musí dovozci a výrobci předmětů oznamovat agentuře ECHA, přítomnost takových látek přesahujících koncentraci 0,1 % hmotnostního, a za předpokladu, že je tato látka v předmětu přítomna v celkovém množství více než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok. Tyto informace musí být oznamovány do šesti měsíců ode dne jejího zařazení na seznam (23. ledna 2024). Dle článku 31, Nařízení REACH, musí každý dodavatel takové látky (samostatně nebo ve směsích) do Evropské unie (EU) či do zemí spadajících do Evropského hospodářského prostoru (EHP), aktualizovat své bezpečnostní listy, které poskytují svým zákazníkům. Dle článku 33 Nařízení REACH, musí každý dodavatel předmětu obsahujícího SVHC látku v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostního, poskytnout informace o takové látce svým zákazníkům, zahrnující dostatek informací umožňující bezpečné používání takového předmětu. V případě žádosti, musí být tyto informace poskytnuty také spotřebitelům. Tyto informace musí být poskytovány zcela bez úplaty, do doby 45 dní. V neposlední řadě a dle článku 9, Rámcové směrnice o odpadech, musí společnosti rovněž oznámit přítomnost těchto látek agentuře ECHA – tzv. SCIP oznamovací povinnost. Tato povinnost platí pro výrobce, dovozce a dodavatele předmětů obsahujících SVHC látky v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních. Tyto informace jsou následně zpřístupněny provozovatelům dozorčím orgánům, zařízením pro nakládání s odpady a spotřebitelům. Společnost Sources-Matter nabízí pomoc při zavedení interních systému řízení chemických látek v předmětech, zahrnující kompletní administrativní podporu (zahrnující sběr dat v dodavatelském řetězci, kontrolu věrohodnosti a přípravu finálních prohlášení pro vaše zákazníky). Naše podpora Vám zajistí shodu výrobků s Nařízením REACH a oznamovací povinností SCIP. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
9 ledna, 2024Ve čtvrtém čtvrtletí roku (Q4 2023) bylo dovozcům více než 100 výrobků nařízeno, aby stáhli své výrobky z evropského trhu a to z důvodu nedodržení EU Směrnice RoHS. U několika výrobků byl rovněž zjištěn nesoulad s EU Nařízením REACH a EU Nařízením o o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs). Směrnice RoHS, neboli směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek (Restriction of Hazardous Substances) je legislativa Evropské Unie, která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Cílem Směrnice RoHS je minimalizovat dopad nebezpečných látek v EEZ na životní prostředí a lidské zdraví. Směrnice stanovuje limity pro přítomnost určitých látek zahrnujících použití olova, rtuti, kadmia, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB), polybromovaných difenyletherů (PBDE) a čtyř ftalátů (DEHP, BBP, DBP, DIBP) v elektronických a elektrických výrobcích. Limity chemických látek jsou určovány na úrovni homogenních materiálu, což má za následek vyžadování součinnosti v rámci dodavatelských řetězců všech materiálu a komponent. Stažení výrobků z trhu bylo oznámeno prostřednictvím portálu EU Safety Gate. Mezi příklady EE výrobku stažených z trhu za poslední čtvrtletí patří: dálkové ovládání, LED lampy, LED reflektory, svítilny, USB nabíječky a kabely, digitální hodinky, elektrický vyhledávač klíčů, počítačové myši nebo například drátová a bezdrátová sluchátka. Nejčastější neshody se týkaly koncentrace olova, které několikanásobně překračovalo povolené limity – někdy až o 68 %. Nadlimitní obsah olova byl zjištěn především v pájkách. Mezi další látky, které často překračovaly limity patřily ftaláty, jako je DEHP nebo DBP, a to především v plastových materiálech nebo pryžích. Stažení z trhu představuje pro společnosti značné dopady – mimo nepříznivý dopad na životní prostředí a lidské zdraví, je zde také skupina dalších následků pojicích se s finanční újmou společnosti. Mezi takové dopady patří například: právní následky ze strany regulačních orgánů, pokuty a sankce, ztráta přístupu na trh, poškození jména a značky, ztráta zákazníků či další dopady s spojené s náklady na stahování výrobků z trhu, přepracování a testování výrobku, výběr nových dodavatelů atd.   Výrobci, dovozci a distributoři jsou povinni zajistit, aby jejich výrobky před uvedením na evropský trh splňovaly požadavky sektorově specifické Směrnice RoHS. Bez splnění těchto požadavků nejsou oprávnění  uvést své výrobky na trh Evropské unie a označit je značkou „CE“. Plnění požadavků Směrnice RoHS hraje zásadní roli pro výrobu udržitelných elektrických a elektronických zařízeních. Společnost Sources-Matter vám ráda pomůže s tématy produktové ekologie, zavedením interního systému řízení chemických látek ve výrobcích, identifikací rizik, sběrem a hodnocením dat v dodavatelském řetězci, tak abyste mohli svůj výrobek uvést na trh bez obav. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
30 prosince, 2023Německý zákon o dodavatelských řetězcích, anglicky German Supply Chain Due Diligence Act, známý též pod zkratkou SCDDA nebo LkSG rozšiřuje svou působnost od 1.1.2024. Zákon klade důraz lidská práva a ochranu životního prostředí v globálních dodavatelských řetězcích. Zavazuje německé společnosti k dodržování lidských práv a ochraně životního prostředí zavedením definovaných povinností náležité péče. Příkladem náležité péče v oblasti lidských práv je například zodpovědné získávání surových materiálu – Konfliktní minerály nebo co se životního prostředí týče, řízení chemických látek ve výrobcích – REACH, RoHS a SCIP. Jak tento zákon ovlivňuje české společnosti? Tyto povinnosti se vztahují na vlastní oblast podnikání, na jednání smluvního partnera a na jednání dalších (nepřímých) dodavatelů. To znamená, že odpovědnost společností již nekončí u bran jejich vlastního závodu, ale rozšiřuje se na celý dodavatelský řetězec. Působnost německého zákona o dodavatelských řetězcích: Od 1.1.2023 platí pro německé společnosti, které mají alespoň 3 000 zaměstnanců. Nově od 1.1.2024 platí pro německé společnosti mající alespoň 1 000 zaměstnanců. Společnosti musí nejprve identifikovat, vyhodnotit a stanovit priority rizik ve svých dodavatelských řetězcích. Na základě výsledků bude zveřejněno politické prohlášení a budou přijata opatření k zamezení nebo minimalizaci porušování lidských práv a poškozování životního prostředí. Zákon stanoví, která preventivní a nápravná opatření jsou nezbytná. Mezi další povinnosti patří také zřízení kanálů pro podávání stížností pro osoby v dodavatelských řetězcích a pravidelné podávání zpráv o řízení dodavatelských řetězců. Z toho mají prospěch lidé v dodavatelských řetězcích, podniky a také spotřebitelé. Cílem je udržitelnější výroba a s tím spojené udržitelnější řízení dodavatelských řetězců, které nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Rádi vám pomůžeme s náležitou péči v rámci vašich dodavatelských řetězců! 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
22 prosince, 2023Milí Zákazníci, Přátelé a Partneři, Vaše podpora a spolupráce nás inspirují a těšíme se na další společné kroky směrem k udržitelnějšímu a odpovědnějšímu světu. Přejeme Vám klidné a radostné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2024. Děkujeme, že jste s námi! S láskou a vděčností, Váš tým Sources-Matter […] Read more…
5 prosince, 2023Nová cesta v reportingu konfliktních minerálů: RMI (Responsible Mineral Initiative) zveřejnila aktualizovanou šablonu na podávání zpráv v rámci konfliktních minerálů, která má za účel pokrýt požadavky na zodpovědné získávání surovin v širším kontextu, který pokrývá požadavky v rámci dílčích ESG požadavků, které obecně sahají za hranici 3TG, kobaltu a slídy. Pokud se blíže podíváme na podávání informací a sběr dat v rámci problematiky konfliktních minerálů, světová organizace RMI aktuálně odkazuje na 3 platné šablony, které by měly společnosti používat: 1. CMRT – Conflict Mineral Reporting Template Šablona pro podávání zpráv o konfliktních minerálech označovaných jako 3TG (Tin, Tantal, Tungsten and Gold) – český Cín, Tantal a Wolfram a Zlato. Tato šablona je historicky nejstarší šablonou pro sběr informací o konfliktních minerálech. Nejčastěji využívaná v rámci plnění zákaznických či přímých legislativních požadavků na konfliktní minerály v rámci evropského Nařízení 2017/821, o povinnostech náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce 3TG, či zákona Dodd-Frank Act. Dále využívána a rovněž požadována v rámci zákaznických či dílčích ESG požadavků. Aktuální verze je 6.31, zveřejněná v květnu 2023. 2. EMRT – Extended Mineral Reporting Template Takzvaná rozšířená šablona pro podávání zpráv o minerálech. Tato šablona nahrazuje původní šablonu označovanou jako CRT – Cobalt Reporting Template, která se mimo kobalt zaměřuje také na reportování o Slídě (ang. Mica). Aktuální verze je této šablony je 1.2, z května letošního roku. Tato šablona se nepoužívá v rámci splnění přímých legislativních požadavků uvedených výše (EU Nařízení, Dodd-Frankův zákon), nicméně je požadovaná zákazníky, kteří rozšiřují své povinnosti na dodavatelské řetězce v rámci zodpovědného získávání surovin. Tato šablona se dále uplatní při plnění nepřímých legislativních požadavků v rámci dílčích částí ESG. 3. PRT – Pilot Reporting Template Pilotní šablona pro podávání zpráv (PRT) je standardizovaná šablona pro podávání zpráv, která slouží ke shromažďování informací o minerálech, na které se nevztahuje šablona pro podávání zpráv o konfliktních minerálech (CMRT) ani rozšířená šablona pro podávání zpráv o minerálech (EMRT). Aktuální verze je této šablony je 1.1, zveřejněná v říjnu tohoto roku. Tato šablona se rovněž nepoužívá v rámci splnění přímých legislativních požadavků uvedených výše (EU Nařízení, Dodd-Frankuv zákon), nicméně se uplatňuje právě pro plnění zákaznických či ESG požadavků a má za účel pokrýt minerály na které se nevztahují předešlé specifické šablony, čímž zastřešuje požadavky sociální a (environmentální) požadavky v rámci ESG. Příkladem legislativních ESG požadavků, je Směrnice EU, o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), Německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG, též SCDDA), Nařízení o Bateriích 2023/1542, či připravující se Směrnice EU, o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD, též CS3D). Požadavky na environmentální, sociální a správní odpovědnost nejsou relevantní pouze pro samotné společnosti, ale významně ovlivňují celé dodavatelské řetězce. Trend k implementaci ESG strategií a odpovědného chování v dodavatelských řetězcích již není pouze výsledkem legislativních předpisů nebo požadavků zákazníků. Tento tlak čím dál více přichází také ze strany investorů, či konečných zákazníků. Společnost Sources-Matter nabízí komplexní podporu při implementaci ESG principů do dodavatelských řetězců, v rámci problematiky konfliktních minerálů a environmentální legislativy. Naše řešení umožňují efektivní reporting a poskytují vám nástroje pro transparentní sdílení informací se zákazníky. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
31 října, 2023Co je to CMRT? A proč to po mě ten zákazník zase chce, když to chtěl vloni? A jsou to vlastně Konfliktní minerály? Zveme Vás na náš webinář, který je zdarma, na kterém se ponoříme do světa konfliktních minerálů a prozkoumáme jejich problematiku z různých úhlů pohledů, včetně legislativních předpisů, požadavků zákazníků a a klíčových hledisek ESG reportování v rámci této problematiky. Obsah webináře: Co jsou konfliktní minerály a jaké je jejich využití Legislativní rámec konfliktních minerálů Zákaznické požadavky, aneb požadavky nad legislativní rámec Povinností náležité péče v dodavatelském řetězci Reportování v rámci dodavatelského řetězce Konfliktní minerály v kontextu ESG (environmentálního, sociálního a správního řízení) Reportování v rámci ESG Shrnutí a diskuze Hlavním cílem našeho webináře není pouze zvýšit vaše povědomí o této problematice, ale také vám poskytnout užitečné informace a strategie pro efektivní řešení této výzvy ve vaší organizaci. Seznamte se s konfliktními minerály nejen v kontextu ESG. Těšíme se na vaši účast a následnou diskuzi! 24.11.2023, 10:00 – 11:30, Online → REGISTRACE ZDE […] Read more…
23 října, 2023Sources-Matter, jako hrdý partner konference Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2024 s podtitulkem – ESG nemine žádnou firmu, buďte připraveni! ESG (Environmental, Social, Governance) a s tím spojená legislativa, jako je například CSRD, Nařízení o Taxonomii, nové Nařízení o bateriích, nebo německý zákon o dodavatelských řetězcích (LkSG), zažívají v poslední době ohromný rozmach. Nesmíme však zapomínat na jiné, již exitující enviromentalni regulace, jako jsou například Nařízení REACH, či Směrnice RoHS, které také mají významný dopad na podnikovou odpovědnost. ESG a s tím související legislativní předpisy jsou důležitými tématy pro současné podniky. Být připraven na tyto výzvy je nezbytné pro udržitelnost a dlouhodobý úspěch. Konference “Povinností v Podnikové Ekologii v roce 2024” je ideální příležitostí, kde se můžete dozvědět více o těchto tématech, a kde můžeme být vaším průvodcem. Buďte připraveni na budoucnost a připojte se k nám na této inspirativní události. Většina těchto regulací se prolíná do celého dodavatelského řetězce. Harmonizace těchto požadavků a efektivní komunikace s dodavateli představují klíčové faktory pro úspěšné zvládání této problematiky. Zajištění udržitelnosti je obdivuhodné, ale jak efektivně zorganizovat všechna tato data v rámci dodavatelského řetězce? Naše společnost Sources-Matter nabízí outsourcing administrativních služeb, a to nejen v oblasti konfliktních minerálů. Těšíme se na osobní setkání na konferenci a rádi vám pomůžeme s interpretací požadavků a zodpovíme veškeré případné dotazy. Datum a místo konání akce: 21.11.2023, Praha Přihlášky a plný program konference najdete zde: https://www.enviprofi.cz/povinnosti-v-podnikove-ekologii-v-roce-2024-productskenvi23/? […] Read more…
23 srpna, 2023Nové nařízení o bateriích udává, že společnosti musí pamatovat na povinnosti náležité péče. Konkrétně na identifikaci, prevenci a řešení sociálních a environmentálních rizik spojených se získáváním, zpracováním a obchodováním se surovinami. Mezi hlavní suroviny obsažené v bateriích patří mimo jiné kobalt. Extended Minerals Reporting Template – EMRT je standardizovaná šablona pro podávání zpráv vyvinutá Responsible Minerals Initiative (RMI). Tato šablona slouží k identifikaci kritických míst a shromažďování informací o kobaltu. Jedny z největších zásob rud s významným podílem kobaltu jsou v Demokratické republice Kongo a Zambii. Mimo průmyslovou těžbu je zde stále ve velké míře i těžba řemeslná, související s nebezpečnou prací, při níž jsou zneužívány děti. Pokud chcete mít jistotu, že se v těchto oblastech kobalt těží zodpovědně, je potřeba se zaměřit na transparentnost vašeho dodavatelského řetězce. Toto nařízení má dále za účel zajistit, aby baterie měly v budoucnu nízkou uhlíkovou stopu, používaly minimum škodlivých látek, potřebovaly méně surových surovin ze zemí mimo EU. Dále také, aby se v Evropě začaly ve větší míře sbírat, znovu používat a recyklovat. To by mělo podpořit přechod na oběhové hospodářství (circular economy) a zvýšit bezpečnost dodávek surovin a energie čímž se posílí strategická autonomie EU. Společnost Sources-Matter vám nabízí kompletní administrativní podporu, konzultace a školení v oblasti řízení shody výrobků týkající se zodpovědného získávání surovin. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
16 srpna, 2023Jaká je platná legislativa týkající se konfliktních minerálů? 1. Dodd-Frank Act section 1502Dodd-Frankův zákon, sekce 1502 vyžaduje, aby společnosti registrované pod Komisí cenných papírů v USA zveřejňovaly informace o používání cínu, wolframu, tantalu a zlata (konfliktní minerály – 3TG) ve svých výrobcích a určovaly, zda jsou získávány etickým způsobem.Tento zákon je v platnosti od 21. června 2010. České společnosti mohou být ovlivněny přímo, nebo také v mnoha případech nepřímo a to za předpokladu, že dodávají své produkty obsahující konfliktní minerály do některé z přímo ovlivněných společností (legislativni požadavek se poté mění na požadavek zákazníka, který je mimo jiné důležitý pro udržení obchodních vztahů). 2. EU Regulation for Union importers of 3TGEU Nařízení (EU) 2017/871, o povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro dovozce cínu, tantalu, wolframu, jejich rud a zlata (konfliktní minerály) pocházejícího z oblastí postižených konflikty a vysoce rizikových oblastí (tzv. CAHRA země).Tento zákon je v platnosti od 1. ledna 2021. České společnosti mohou být ovlivněny v případě, že jsou dovozci unijní dovozci 3TG (Cínu, Tantalu, Wolframu nebo Zlata).3. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) EU Směrnice, o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, která vyžaduje, aby společnosti zveřejňovaly informace o otázkách udržitelnosti a také poskytovat zprávy auditované třetí stranou, které popisují, jak tyto otázky ovlivňují jejich podnikání a to se zaměřením sociální aspekty (konfliktní minerály) a aspekty životního prostředí.Směrnice Evropské unie vstoupila platnost 5. ledna 2023 a je závazná pro všechny členské státy EU, a tedy také společnosti které splňují kritéria rozsahu této směrnice.4. German Supply Chain Due Diligence ActNěmecký zákon o dodavatelských řetězcích, německy (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) LkSG, vyžaduje, aby společnosti plnily povinnosti náležité péče ve svých přímých a nepřímých dodavatelských řetězcích ve vztahu k lidským právům (konfliktní minerály) a environmentálním rizikům.Tento německý zákon je v platnosti od ledna 2023 a může být přímo závazný pro české společnosti v případě, že je členem nadnárodní společnosti s hlavním sídlem / pobočkou v Německu, ale zároveň také přímo závazný v případě, kdy je česká společnost dodavatelem přímo ovlivněných společností.5. OstatníNěkteré další evropské země, jako například Francie, Nizozemsko a Norsko, již přijaly zákony týkající se povinností v dodavatelském řetězci, transparentnosti podnikání a otázek souvisejících s lidskými právy, které jsou rovněž, byť v některých případech nepřímo, spojeny s problematikou konfliktních minerálů. Rádi vás podpoříme s výkladem těchto regulačních požadavků a samozřejmě také se s nastavením správných procesů pro dodržování předpisů v souvislosti s požadavky na konfliktními minerály. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…
16 srpna, 2023Na začátku srpna přijala Evropská komise první evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti. Tyto standardy se týkají podávání zpráv o udržitelnosti, ve vztahu k tzv. ESG (Environmental, Social, Governance) požadavkům. Cílem zajistit velmi vysokou míru interoperability mezi globálními standardy a standardy EU, čímž se ma zabránit dvojímu zveřejňování zpráv ze strany společností. Tyto standardy se prolínají do požadavků týkají zveřejňování zpráv o udržitelnosti vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a rady o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD), vycházející ze směrnice o vykazování nefinančních informací (NFR). Společnosti spadající do působnosti této směrnice, musí zveřejňovat zprávy o udržitelnosti, a to minimálně s ohledem na otázky životního prostředí, sociální aspekty a aspekty týkající se lidských práv (konfliktní minerály), boje proti úplatkářství a korupci, atd. Zkušení odborníci ze společnosti Sources-Matter vám pomůžou zodpovědět všechny otázky týkající se implementace a podávání zpráv o udržitelnosti, ve vztahu k problematice konfliktních minerálů. 📢 Sledujte nás na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sources-matter 📢 Kontaktujte nás: https://sources-matter.com/contact […] Read more…