Směrnice RoHS

Co znamená zkratka RoHS?

RoHS, neboli Restriction of Hazardous Substances, tedy omezení používání některých nebezpečných látek, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, která klade důraz na bezpečnost lidského zdraví a životní prostředí.

Prvni
Směrnice RoHS & ESG

Požadavky na omezování chemických látek “RoHS” již nejsou pouze regulační povinností. Řízení shody výrobku a omezování chemických látek jsou také součástí environmentálních aspektů tzv. ESG požadavků (Environmental, Social, Governance).

Druha
Směrnice RoHS & Legislativa

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezování některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a současně transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, označovaná jako “RoHS 2”.

Treti
Jak vám můžeme pomoci?

Zavést směrnici RoHS může být složité, ale s naší pomocí to bude hladký proces. Kontaktujte nás pro konzultaci a začněte pracovat na dosažení plné shody a posílení vašeho závazku k bezpečnosti, udržitelnosti a odpovědnosti.

previous arrow
next arrow
Na co se vztahuje směrnice RoHS?

Směrnice RoHS se vztahuje na o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ), spadajících do následujících kategorií:

1. Velké spotřebiče pro domácnost
2. Malé spotřebiče pro domácnost
3. Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení
4. Spotřební elektronika
5. Osvětlovací zařízení
6. Elektrické a elektronické nástroje

7. Hračky, vybavení pro volný čas a sporty
8. Zdravotnické prostředky
9. Monitorovací a kontrolní přístroje včetně průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů
10. Automaty
11. Jiná EEZ, která nespadají do žádné z výše uvedených kategorií

Jaké látky omezuje směrnice RoHS 2011/65/EU?

Mezi omezenéí látky evropské směrnice RoHS 2011/65/EU patří olovo (Pb), rtuť (Hg), Kadmium (Cd), šestimocný chrom (CrVI+), polybromované bifenyly (PBB), polybromované ddifenylethery (PBDE), bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP), butylbenzylftalát (BBP), dibutylftalát (DBP), diisobutylftalát (DIBP).

Jaké jsou limity látek omezených směrnicí RoHS?

 • Olovo (0,1 %)
 • Rtuť (0,1 %)
 • Kadmium (0,01 %)
 • Šestimocný chrom (0,1 %)
 • Polybromované bifenyly (PBB) (0,1 %)
 • Polybromované difenylethery (PBDE) (0,1 %)
 • Bis(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) (0,1 %)
 • Butylbenzylftalát (BBP) (0,1 %)
 • Dibutylftalát (DBP) (0,1 %)
 • Diisobutylftalát (DIBP) (0,1 %)

Určitá použití jsou však vyňata z omezení. Příkladem je například výjimka 6(c), která povoluje obsah olova do 4% pokud jde o slitiny mědi. Platnost legislativních vyjímek je však časově omezená a vždy mohou být uplatněny pouze pro některé kategorie EEZ.

Kdo musí splňovat požadavky na směrnici RoHS?

Výrobci, dovozci, distributoři a zplnomocnění zástupci elektronických a elektrických zařízení uvádějících výrobky na trh Evropské unie, a rovněž také dodavatelé veškerých komponent a materiálů vstupujících do těchto výrobků.

Nedodržení Směrnice RoHS může mít pro společnost závažné důsledky:

 • Poškození životního prostředí a dopad na lidské zdraví
 • Právní následky, pokuty a sankce
 • Ztráta přístupu na trh a stažení výrobků z trhu
 • Finanční újma spojená se zastavením výroby, přepracování výrobku, výběrem nových dodavatelů, alokace zaměstnanců a další náklady spojené s výrobou
 • Ztráta důvěryhodnosti a poškození značky
 • Ztráta zákazníků a případných investorů
Spadá působnost Směrnice RoHS do ESG požadavků?

Ano, omezování chemických látek je jedním z klíčových aspektů environmentálního pilíře stále rostoucích ESG (Environmental, Social & Governance) požadavků náležité péče dodavatelských řetězců, které musí být zvažovány v rámci následující legislativy: