Studie odhaluje: 46% elektro výrobků neodpovídá EU Směrnici RoHS

Většinou těchto případů se nesoulad týkal Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v EEZ, neboli Směrnice RoHS (46 %). Příklady nevyhovujících produktů v souvislosti s RoHS zahrnovaly:

 • elektrické hračky (56 %),
 • nabíječky (58 %),
 • kabely (30 %)
 • sluchátka (29 %)
 • “ostatní” (53 %)

Příklady neshodných produktů v rámci skupiny ostatní zahrnují ventilátory (71 %), kosmetické produkty – např. fény na vlasy (52 %), lampy a svítilny (29 %), ale i například svítící boty, které vykazují 100% nesoulad se Směrnicí RoHS (10 z 10 testovaných výrobku je v nesouladu s touto směrnicí).

Nejčastějšími chemické látky, a jejich aplikace, přesahující tyto limity byly olovo v pájených bodech (50 % všech testovaných případů), následované ftaláty DEHP (19 %) a DBP (12 %) v měkkém plastu a kadmium (12 %) na elektrických obvodech.

Kontrola se dále zaměřovala na požadavky Nařízeni REACH, kde 30% ze všech hodnocených předmětů nesplňuje požadavky článku 33 tohoto nařízení. Dále se kontrola zaměřovala také na Nařízení o persistentních organických polutantech (POPs), a nařízení pro bezpečnost hraček (Toys Safety). Zpráva obsahuje následující doporučení:

 • Národním kontrolním orgánům se doporučuje zintenzivnit úsilí o kontrolu elektrických produktů ověřením dokumentace, aby se zabránilo vstupu nevyhovujících produktů na trh. To znamená zvýšenou pozornost vůči souladu se Směrnicí RoHS.
 • Výrobci a dovozci by měli pravidelně posuzovat souladnost svých produktů s požadavky RoHS a REACH, zdůrazňujíc povinnost komunikovat látky velkého obavu podle článku 33.
 • Vzhledem k vysoké míře nevyhovujících elektrických produktů jsou výrobci vyzváni, aby zlepšili svou proaktivní práci ve směru souladu s požadavky pro tyto kategorie produktů.
 • Spolupráce se dodavateli za účelem zajištění veškeré potřebné dokumentace před tím, než výrobci umístí produkty na trh, je zásadní.
 • Návrhy pro Evropskou komisi na možné změny povinností podle článku 33, včetně požadavku na označení pro články obsahující více než 0,1 % SVHC, by mohly být významné. Podobný požadavek je navržen v rámci ESPR ve formě Digitálního pasu pro výrobek.
 • Výrobci a dovozci nedělají dostatečně pro zajištění souladu svých produktů s omezeními látek a informačními požadavky podle RoHS a REACH.
 • Výrobci by měli zaujmout proaktivní přístup a zapojit se se svým dodavatelským řetězcem za účelem shromažďování dokumentace, která prokazuje souladnost produktů.
 • Národním kontrolním orgánům se doporučuje zvýšit kontrolu nad elektrickými produkty umístěnými na trhu EU a ověřit jejich soulad s omezeními látek EU.

Uveřejněno

v

od

Značky: