Další krok k ochraně životního prostředí ze strany EU: Zákaz úmyslného použití toxické rtuti

Rtuť je velmi toxická látka, která představuje globální a velkou hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí. Používá se v průmyslových procesech a v řadě výrobků, včetně světelných zdrojů a zubního amalgámu. Vystavení vysokým hladinám rtuti může způsobit poškození centrálního nervového systému, plic, ledvin a imunitního systému.

Jedním z hlavních bodů této dohody je zakázání úmyslného použití rtuti v EU. Mimo zákaz používání zubního amalgámu, od 1. ledna příštího roku, bude rovněž zaveden zákaz výroby, dovozu a vývozu některých výbojek obsahujících rtuť. Členské státy budou pobízeny k přechodu k nahrazení rtuťových lamp bezrtuťovými alternativami, jako jsou LED diody, což mimo ochranu lidského zdraví a životního prostředí zároveň podporuje energetickou účinnost.

Tato opatření jdou ruku v ruce s dalšími příslušnými právními předpisy EU, jako je evropská Směrnice o omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení EEZ (Směrnice RoHS), a představují významný krok vpřed pro ochranu zdraví a životního prostředí v Evropě.

Pokud se blíže podíváme na Směrnici RoHS, legislativní výjimky pro použití rtuti jsou shrnuty v příloze III. Dle nového opatření, bude výroba, dovoz a vývoz výbojek obsahujících rtuť zakázáno od 31. prosince 2025 nebo od 30. června 2026, v závislosti na kategorii výbojek.

Kategorizace EEZ je při plnění povinností pravidel Směrnice RoHS klíčová. Každá z uplatňovaných legislativních výjimek, a to ať těch vztahujících se na aplikaci rtuti či jiných omezených látek (olovo, kadmium, šestimocný chrom,  ..), má své časové omezení. Legislativní výjimky mají z pravidla platnost 5 nebo 7 let, rovněž v závislosti na dané kategorii výrobku. Jakmile uplyne lhůta pro využití těchto legislativních výjimek, společnosti už je nemohou dále využívat. Pokud takové společnosti nenašly vhodnou náhradu, nemohou své výrobky uvádět dále na trh do Evropské unie.

Dostupnost informací o chemických látkách v produktech, jejich řízení a pravidelné monitorování legislativních změn jsou klíčovými prvky, které společnostem pomáhají připravit se na změny v regulacích. Kategorizace EEZ a časová omezení legislativních výjimek, včetně těch týkajících se rtuti a dalších omezených látek, podtrhují důležitost správného plnění povinností stanovených Směrnicí RoHS. Pro firmy je nezbytné sledovat tyto změny a aktivně hledat vhodné náhrady, aby mohly nadále plynule obchodovat na trhu Evropské unie.


Uveřejněno

v

od

Značky: